Polityka prywatności

Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje o Państwa danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony https://kellerfinanse.pl/. W szczególności wyjaśniamy stosowane metody przetwarzania danych osobowych.

Przywiązujemy dużą wagę do respektowania praw użytkowników serwisu, w szczególności dbamy o ochronę prywatności użytkowników.

1. Administrator danych osobowych, informacje ogólne.

Administratorem Państwa danych osobowych jest HANNA HADRYŚ, Stefana Żeromskiego 1/2, 65-066 Zielona Góra NIP: 928-19-88-691. Administrator decyduje w jaki sposób będą wykorzystywane Państwa dane przekazane w szczególności we wszelkiej korespondencji, formularzach, na podstawie zgód lub w celu zrealizowania umowy.

Ilekroć w polityce prywatności jest mowa o RODO – oznacza to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).

Jeśli użytkownik odwiedzający naszą stronę internetową posiada także konta w sieciach społecznościowych, w szczególności takich jak: Facebook, LinkediIn, a także korzysta z konta Google, informacja o wizycie na stronie internetowej Administratora może zostać odnotowana w cookies wskazanych portali. Wtedy dane użytkownika mogą być przetwarzane przez podmioty, których siedziba znajduje się poza Unią Europejską. W tej sytuacji Administrator przestaje mieć wpływ na cele, sposoby i środki przetwarzania danych. Staje się jedynie użytkownikiem, posiadającym swoje konta w wyżej wymienionych sieciach społecznościowych oraz korzystającym z sieci reklamowej Google.

By spełniać najlepsze standardy został powołany Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: biuro@kellerfinanse.pl.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym.

Nasz serwis stosuje protokół HTTPS (ochronę połączenia), serwer za pomocą certyfikatu potwierdza tożsamość strony w Państwa przeglądarce. Dlatego też, aby pomóc Państwu zachować bezpieczeństwo w sieci, zalecamy użytkowanie zabezpieczonych przeglądarek, które automatycznie blokują strony któr

ych certyfikaty nie są aktywne. Ochrona połączenia znacząco utrudnia przechwycenie danych przez nieupoważnione osoby lub systemy.

2. Cele, rodzaj przetwarzanych danych, podstawy prawne.

Z uwagi na to, że nasz serwis zawiera formularz kontaktowy, posiadamy konta na portalach społecznościowych, oraz możemy prowadzić korespondencję elektroniczną z Państwem, to przetwarzamy Państwa dane w różnych celach, przez zróżnicowane okresy w oparciu o różne podstawy prawne i zgody. Poniżej przedstawiamy przetwarzane dane osobowe podzielone ze względu na cel przetwarzania.

  1. Kontakt w formularzu na stronie internetowej.

Cel przetwarzania: w szczególności w celu kontaktu, i ustaleniu terminu spotkania z doradcą finansowym. Nie jest możliwe przekazanie danych osobowych bez dobrowolnej Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

 • Udzielona zgoda na kontakt w celach marketingowych w formularzu (art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjnego).
 • W określonych przypadkach może być również nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres przechowywania: Państwa dane przechowujemy przez czas umożliwiający umówienie spotkania z doradcą finansowym, lub do czasu wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych.

  1. Korespondencja e-mail, telefon.

Cel przetwarzania: w szczególności w celu korespondencji, dwustronnego kontaktu z Państwem, przekazania ofert naszych usług, odpowiedzi na pytania, umożliwienia kontaktu e-mailowego z administratorem oraz w celu podejmowania kontaktu z adresatami, dokumentowania ustaleń dokonywanych z klientami, kontrahentami, innymi osobami, przyjmowania pism, zgłoszeń i wniosków w formie elektronicznej, ochrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń. Zawarcie w wiadomości zapytania o informacje handlowe stanowi zgodę na otrzymanie żądanych informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez nadawcę adres e-mail. Wyrażoną zgodę można cofnąć w każdym momencie, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

 • Udzielona zgoda na kontakt w celach marketingowych w formularzu (art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjnego).
 • Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług, rozpatrywaniu reklamacji, skarg, wniosków oraz udzielaniu odpowiedzi na pytania zawarte w wiadomościach oraz budowaniu pozytywnych relacji z Państwem.
 • Niezbędność do wykonania umowy, której stroną są Państwo, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Okres przechowywania: Państwa dane przechowujemy przez czas umożliwiający zrealizowanie zamówionej usługi, a po zakończeniu tego czasu przez okres niezbędny do wykazania poprawności jej wykonywania. Okres ten odpowiada terminowi przedawnienia roszczeń, i może być różny w zależności od wykonywanej usługi.

  1. Portale społecznościowe.

Cel przetwarzania: Przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe przekazane w portalach społecznościowych, jak i dane dotyczące aktywności na naszych profilach na portalach społecznościowych.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

 • prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu marketingu.

Okres przechowywania dane przechowujemy przez czas prowadzenia marketingu, nie dłużej jednak niż do odznaczenia opcji „polub” lub „obserwuj” naszych profili przez Państwa.

  1. Strona internetowa, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego.

Cel przetwarzania: Przetwarzamy dane dotyczące aktywności w naszym serwisie, wykorzystywane funkcje, odwiedzane podstrony, zakładki, ilość spędzonego czasu, historia wyszukiwania, Państwa adres IP, identyfikator urządzenia, dane dotyczące przeglądarki, systemu operacyjnego. Dane te są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies – szczegóły w punkcie dotyczącym cookies.

Podstawa przetwarzania danych osobowych:

• prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa informatycznego, ułatwieniu korzystania ze strony oraz poprawie jej funkcjonowania.

Okres przechowywania odpowiada cyklowi życia zapisanych plików cookies na Państwa urządzeniu.

3. Przekazywanie danych partnerom.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym Partnerom, z którymi współpracujemy. Udostępnione dane są przekazywane w celu zrealizowania usługi, którą Państwo zamówicie. W przypadku wyrażenia stosownej zgody dane kontaktowe mogą zostać przekazane partnerom w celu marketingu bezpośredniego i oferowania produktów lub usług lub w celu przekazania takich informacji poprzez kontakt telefoniczny.

Partnerzy z którymi współpracujemy samodzielnie określają cele, sposoby przetwarzania danych osobowych i nie podlegają w tym zakresie naszym instrukcjom. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania i zaniechania Partnerów w zakresie przekazanych im danych osobowych.

Aktualnie współpracujemy z:

 • ANG Spółdzielnia, ul. Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa; NIP: 525-24-89-115;
 • ANG Biznes S.A., ul. Konstancińska 2, 02-942 Warszawa; NIP: 525-24-51-874;
 • PKO Leasing Spółka Akcyjna, Al. Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza 20, 93-281 Łódź; NIP: 725-17-35-694;
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe i Pośrednictwo Finansowe „AGA” Zatorska Agnieszka, ul. Stanisława Staszica, nr 9A, lok. 34, 65-175, Zielona Góra; NIP: 929-11-50-386;
 • Santander Leasing S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Kolorowa 8, 60-198 Poznań; NIP: 521-12-95-779
 • Alior Leasing Sp. z o.o., ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34; 50-369 Wrocław; NIP: 522-30-27-866;
 • Insur Invest Sp. z o.o., ul. Kościuszki 18, 88-300 Mogilno; NIP: 557-16-05-957;
 • AG Kancelaria Ubezpieczeniowa Artur Ostapiuk, ul. Kupiecka, nr 93, lok. 6, 65-058 Zielona Góra; NIP: 973-00-00-980.

Państwa dane osobowe mogą być przekazane dostawcom usług w zakresie prowadzonego serwisu www: firmie hostingowej, analizy ruchu strony, zabezpieczenia informatycznego, kampanii reklamowych.

Nasi Partnerzy i dostawcy mają siedzibę w Polsce i w innych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

W sytuacji gdy Partner lub dostawca ma siedzibę poza terytorium EOG, w takich wypadkach Państwa dane przekazujemy na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. wprowadzającej program „Tarcza Prywatności” (tzw. Privacy Shield). Dane będą przekazywane tylko do podmiotów certyfikowanych w ramach tej decyzji.

4. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Mają Państwo prawo do:

 • Dostępu do swoich danych osobowych;
 • Sprostowania, uaktualniania;
 • Żądania ich usunięcia;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania;
 • Przeniesienia danych;
 • Wniesienie sprzeciwu w sprawie przetwarzania dany osobowych.

Mogą się Państwo sprzeciwić przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego bez uzasadnienia takiego sprzeciwu.

Sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych na podstawie naszego uzasadnionego prawnie interesu powinien być uzasadniony zgodnie z Państwa indywidualną sytuacją.

Sprzeciw lub cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, żądanie usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprostowania czy prośbę o dostęp do danych osobowych lub ich przeniesienie można zgłosić na adres e-mail: biuro@kellerfinanse.pl, lub telefonicznie pod numerem telefonu 692-755-556. Mogą Państwo również żądanie dotyczące danych osobowych sformułować w piśmie wysłanym pocztą tradycyjną, lub osobiście w naszej siedzibie.

Gdy uważają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@kellerfinanse.pl wraz z opisem sytuacji, zajmiemy się nią niezwłocznie.

Mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych osobowych pod numerem telefonu 692-755-556.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • telefonicznie: (22) 531 03 00.

5. Zautomatyzowanie decyzji, profilowanie.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania przez naszą firmę.

Decyzje naszych Partnerów mogą być podejmowane automatycznie. Więcej informacji znajdą Państwo w klauzulach i politykach prywatności na stronach internetowych naszych Partnerów.

6. Cookies.

6.1. Wykorzystywanie danych pozyskanych z cookies.

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią reklamową. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

6.2. Mechanizm Cookies.

Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Serwis wykorzystuje sesyjny plik cookie o nazwie “cookie_notice_accepted” do zapisania informacji o potwierdzeniu zapoznania się użytkownika z informacją o wykorzystywanych plików cookies. Plik sesyjny występuje tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika, zamkniecie okna przeglądarki powoduje usunięcie utworzonego pliku.

W ramach serwisu wykorzystywane są również cookies firm trzecich:

_ga, _gid, _gat – wykorzystywane przez narzędzia analityczne Google Analytics

Pixel Facebook – wykorzystywane przez narzędzia analityczne należące do sieci Facebooka.

6.3. Cele wykorzystywania cookies.

Wykorzystujemy cookies celem wygody korzystania z serwisu, ułatwienia, zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, jak i również prowadzenia statystyk odwiedzania serwisu, poszczególnych podstron. Dzięki temu możemy skutecznie poprawiać funkcjonalność naszej strony www.

6.4. Zarządzanie cookies.

Mają Państwo możliwość modyfikacji dostępu cookies, określenia warunków przechowywania za pomocą ustawień przeglądarki internetowej jaką Państwo używacie. Prosimy znaleźć stosowne informacje w ustawieniach przeglądarki na temat odrzucenia cookies, zablokowania usuwania już zapisanych cookies czy powiadamiania o zapisaniu nowego cookies.

7. Informacje dodatkowe.

7.1. Odnośniki do innych stron.

Serwis Keller Finanse może zawierać odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu Keller Finanse.

7.2. Zmiany w polityce prywatności.

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu. Po opublikowaniu aktualizacji polityki pojawi się ona na stronie z nową datą. Zmiana polityki prywatności obowiązywać będzie od dnia jej publikacji w serwisie.

7.3. Kontakt.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – prosimy o kontakt pod adresem: biuro@kellerfinanse.pl

Zielona Góra, dnia 28 września 2020r.


Zielona Góra
ul. Żeromskiego 1/2

Kredyty, ubezpieczenia, leasing, faktoring

Umów się na spotkanie

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder